INFORMACIJE IN REZERVACIJE: +386 567 18 100
IZBERITE JEZIK: Slovenski jezik Angleški jezik

HIŠNI RED OLEANDER RESORT

Hišni red OleandeResort: želimo si, da bi se pri nas počutili kot doma. Vendar pa vas vseeno prosimo, da se ravnate po našem hišnem redu, da bo bivanje za vse posebna izkušnja:

  1. Prosimo vas, da ne poškodujete ali odstranjujete predmetov, ki so namenjeni nastanitvi in bivanju gostov. Ne spreminjajte prostorske postavitve v sobah. Za vsako namerno poškodbo ali odstranitev se od povzročitelja terja povrnitev škode. Da bi nam pomagali pri ohranjanju naših nastanitvenih obratov, vas prosimo, da nam okvare ali poškodbe sporočite na recepcijo.
  2. Prijazno vas opozarjamo, da prenočevanje oseb, ki niso naši gostje, ni dovoljeno. Prav tako niso dovoljeni obiski in poslovni sestanki v sobah.
  3. Bodite odgovorni za morebitno nastalo škodo, ki je nastala po vaši krivdi ali po krivdi osebe za katero ste odgovorni. V primeru večjih madežev ali poškodb naše lastnine soglašate s plačilom čiščenja ali popravila v višini najmanj 100 €.
  4. Pazljivo ravnajte s ključem. V primeru izgube nas o tem čim preje obvestite. Izgubo ključa vam lahko zaračunamo 20 €.
  5. Prepovedano je odnašanje hotelskih brisač izven hotela (plaža/bazen).
  6. Uporaba grelnih in kuhalnih aparatov v sobah ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
  7. Kajenje je prepovedano v sobah in v vseh skupnih notranjih prostorih. V primeru, da bomo ugotovili, da ste v sobi kljub temu kadili in jo bo potrebno zato generalno čistiti, ste dolžni poravnati stroške dodatnega čiščenja sobe v višini 200 EUR.
  8. Shranjevanje alkohola v sobah, posedovanje in uživanje drog ali posedovanje orožja je prepovedano. V primeru neupoštevanja tega pravila lahko osebje tovrstno blago zaseže in obvesti policijo.
  9. Pridržujemo si pravico, da z gostom, ki grobo kršijo hišni red, prekinemo pogodbo in nudenje naših storitev.
  10. OleandeResort si pridružuje pravico do sprememb hišnega reda.

House rules OleandeResort: we want you to feel at home with us. However, we still ask you to follow our house rules so that everyone’s stay will be a special experience:

Please do not damage or remove items intended for accommodation and guests’ stay. Do not change the layout of the rooms. For any intentional damage or removal, compensation is required from the perpetrator. To help us maintain our accommodation facilities, please report any breakdowns or damage to reception.

We kindly remind you that the overnight stay of persons who are not our guests is not allowed. Also, 
visits and business meetings in the rooms are not allowed.
Be responsible for any damage caused through your fault or the fault of a person for whom you are responsible. 
In the event of major stains or damage to our property, you agree to pay for cleaning or repair in the amount of at 
least €100.
Handle the key with care. In case of loss, please notify us as soon as possible. 
We may charge you €20 for the loss of the key.
It is forbidden to take hotel towels outside the hotel (beach/pool).
The use of heating and cooking appliances in the rooms is not allowed due to fire safety.
Smoking is prohibited in the rooms and in all common indoor areas.
The storage of alcohol in the rooms, the possession and use of drugs or the possession of weapons is prohibited. 
In case of non-compliance with this rule, the staff may confiscate such goods and inform the police.
We reserve the right to terminate the contract and the provision of our services with guests who 
grossly violate the house rules.
OleandeResort reserves the right to change the house rules.
 
 

 

 

 


Objavljeno: 6.3.2021  -  Rubrika: HIŠNI RED